សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី​លទ្ធផលនៃការទទួល​ឯកសារប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី​លទ្ធផលនៃការទទួល​ឯកសារប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីលទ្ធផលនៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី​លទ្ធផលនៃការទទួល​ឯកសារប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ..អានបន្ត..
លទ្ធផលសង្កេតការណ៍​ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​មន្រ្តីក្របខ័ណ្ឌថ្មី ក្រសួងសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១៨ សម័យប្រឡង ២៨ តុលា ២០១៨ ជ្រើសរើស៧០០ នាក់ ក្នុងចំណោមបេក្ខ​ជនសរុបសំនួន ១២,០៤៦ នាក់ នៅមណ្ឌលប្រឡងចំនួនបី ១)សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ២)សាលាបច្ចេកទេស​ថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត និង ៣)បាក់ទូក ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីលទ្ធផលនៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្ងៃទី០៨ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ..អានបន្ត..
ប្រកាស ស្តីពីការគ្រប់គ្រង ចំណូលកម្រៃសេវា​សាធារណៈរបស់ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីលទ្ធផលនៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីលទ្ធផល​នៃការទទួលឯកសារ​ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី​លទ្ធផលនៃការទទួល​ឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ..អានបន្ត..
 Untitled Document