បាឋកថាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៦ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣) ..អានបន្ត..
ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្ម ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅសាកលវិទ្យាលយការពារជាតិ ..អានបន្ត..
ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្ម ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរមណ្ធលប្រឡងជ្រើសរើស ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើ ពុករលួយ ..អានបន្ត..
ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដាគណនេយ្យ ..អានបន្ត..
ជម្រាបមក លោកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់សោម មន្ត្រីរាជការខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់សោម ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមនៃ ការប្រឡងជ្រើសរើស ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើ ពុករលួយ ..អានបន្ត..
ពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃឡង់ ដ៍ត្រូវទារប្រាក់លើសពី ១.៥០០ បាត (50$US) សម្រាប់ការធ្វើលិខិតសំគាល់ខ្លួន CI (Certificate of Identity) ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើស ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
 Untitled Document