ករណីកែសម្រួលរយៈពេលសុពលភាព ចំពោះការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណមគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៍ ..អានបន្ត..
កម្មវិធីចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ របស់​នាយកដ្ឋានអប់រំ បង្ការ និងទប់ស្កាត់ ..អានបន្ត..
ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង ..អានបន្ត..
ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសាធារណការ ..អានបន្ត..
ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងដែនដី ..អានបន្ត..
ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន ..អានបន្ត..
ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ..អានបន្ត..
គណៈប្រតិភូយុវជនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ទៅចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរំយុវជនអាស៊ានប្រឆាំងអំពើពុក​រលួយ​នៅ​ប្រទេសថៃ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៨ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) ថ្ងៃទីច័ន្ទ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ ..អានបន្ត..
កម្មវិធី ចុះផ្សព្វ​ផ្សាយ​ច្បាប់ ​ស្តី​ពីការ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ និងច្បាប់ ស្តី​ពី​វិសោធន​កម្មច្បាប់​ស្តីពីការប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
 Untitled Document