មន្រ្តីអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ០២រូប បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពីមន្រ្តីប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​សម្រាប់ ប្រទេស​កំពុងអភិវឌ្ឍន៍​ឆ្នាំ២០១៨(វគ្គទី២)
 Untitled Document