អង្គភាពប្រឆាំង​អំពើពុករលួយអាស៊ាន​នឹងបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំ​ឆ្នាំលើកទី១៤ ប្រទេសសិង្ហបុរី
 Untitled Document