សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកាលបរិច្ឆេទទទួលឯកសារ​ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប ០២ ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩
 Untitled Document