សូមគោរពជូន ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុក ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិ ដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី ជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
 Untitled Document