ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់​គណៈប្រតិភូនៃអាជ្ញាធរអធិការកិច្ច​និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិតឡាវ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងទី០៤ ដល់ទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
 Untitled Document