លទ្ធផលសង្កេតការណ៍ដំណើរ​ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ លើកទី១០ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សម័យប្រឡង ១១ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ចំនួនសិស្សដែលត្រូវជ្រើសរើស ៦០ រូប នៃបេក្ខជនសរុប ៨១៣រូប មាន ២ មណ្ឌល ២៥ បន្ទប់ (សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល និងរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ)
 Untitled Document