ពាក្យប្តឹងអនាមិក ចោទលោក គឹម ថន នាយកសាលាមឋមសិក្សា ហ៊ុន សែន ថ្នល់ទទឹង ថា ប្រើប្រាស់ថវិកា​សាលាមិនមានតម្លាភាព និងទារលុយ​ពីអាណាព្យាបាលសិស្ស
 Untitled Document