សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​គណៈប្រតិភូអាជ្ញាធរ​អធិការកិច្ចរដ្ឋ និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិតឡាវ នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ដល់ទី០៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 Untitled Document