លទ្ធផលសង្កេតការណ៍ប្រឡង​ជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រម ជំនាន់ទី៨ នៃរាជបណ្ឌិតសភា វិជ្ជាជីវៈតុលាការ សម័យប្រឡង១៦-១៧ តុលា ឆ្នាំ២០១៧ ជ្រើសរើស៥០នាក់ ក្នុងចំណោម​បេក្ខជនសរុប៩២៥នាក់ មាន២៨បន្ទប់ និង០២មណ្ឌល (រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល)
 Untitled Document