ការបំភ្លឺរបស់លោក សួន សេរី នាយកសាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិន​ប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ច
 Untitled Document