រូបភាព និងរបាយការណ៍ ស្តីពីលទ្ធផល នៃដំណើរការកំណែ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
 Untitled Document