សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈ នៃការយោគយល់គ្នា ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង​អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងក្រុមហ៊ុន ភើណូដ រីខាដ ( ខេមបូដ ) ឯ.ក, ក្រុមហ៊ុន គុយប៉ូ ( ខេមបូឌា ) ខូអិលធីឌី
 Untitled Document