សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា (កាកូ) ដើរសុំថវិកាអ្នកផ្សេង ដោយបញ្ជាក់ថា សម្រាប់បោះពុម្ពអាវ​អ្នកសង្កេតការប្រឡងនាឆ្នាំ២០១៦-២០១៧
 Untitled Document