អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប បំភ្លឺពាក្យប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន ធ្វើអាជីវកម្មដីល្បាប់ បូមខ្សាច់ និងខ្សាច់បក ដែលបានបង្កឱ្យមាន ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់បរិស្ថាន និងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន
 Untitled Document