សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី ១៨ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃអង្គារ ទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧)
 Untitled Document