លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំស៊ីផេក (12th SEA-PAC Meeting) លើកទី១២ ថ្ងៃទី ១៤-១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុង ណៃពិដោ (Nay Pyi Taw) ប្រទេសភូមា
 Untitled Document