ការបំភ្លឺរបស់លោក ដុក គីរីរតន៍ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំកាយ និងកីឡា សិស្ស-និស្សិត ពាក់ព័ន្ធនឹងភាព មិនប្រក្រតីក្នុងការចុះហត្ថលេខា និងបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជំនួសលោក ងួន សុភ័ក្ត្រ ដែលអវត្តមានក្នុងការបំពេញ ការងារជាសមាជិកគណៈកម្មការ ប្រកួតសិស្សមធ្យមសិក្សាទូទាំង ប្រទេសនៅខេត្តកំពត
 Untitled Document