ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីអនុវត្តថវិកាបដិភាគ សម្រាប់ដំណើរការ និងប្រតិបត្តិការសកម្មភាពរបស់ គម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាព និងសមធម៌សុខាភិបាល
 Untitled Document