លិខិតកោតសរសើរពីលិខិតកោតសរសើរពីទីភ្នាក់ងារ លើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគនៃប្រទេសកូរ៉េ ជូនចំពោះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទីភ្នាក់ងារ លើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគនៃប្រទេសកូរ៉េ ជូនចំពោះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
 Untitled Document