ការបំភ្លឺរបស់លោក ចេង ហ៊ាង ប្រធានមន្ទីរការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ខេត្តកំពង់ចាម ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់លោក ជា ផល្លី នាយកមជ្ឃមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ខេត្តកំពង់ចាម
 Untitled Document