សុំអ្នកសង្កេតការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត ទាំងអស់មើលពីភារកិច្្ច សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន និងកម្រិតវិន័យ នៅពេលដែលប្រព្រឹត្តខុស
 Untitled Document