គំនូសបំព្រួញកម្រងបទប្បញ្ញត្តិ និងច្បាប់មួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តខុស របស់តួអង្គនានា ក្នុងដំណើរការប្រឡង Bacc II សម័យប្រឡង ២២ សីហា ឆ្នាំ២០១៦
 Untitled Document