គណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតទ្បាវ ពីថ្ងៃទី ០៥ - ០៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦
 Untitled Document