ការបំភ្លឺរបស់លោក ទឹម សង្វាត ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តមណ្ឌលគិរី លើការចោទប្រកាន់ពីភាព មិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ច
 Untitled Document