លទ្ធផលសិន្និសិទ និងកិច្ចប្រជុំទូទៅលើកទី ៩ នៃសមាគមអន្តរជាតិ នៃអាជ្ញាធរប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (IAACA)ពីថ្ងៃទី ១០ - ១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦នៅទីក្រុង ទៀនជីន (Tianjin) នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមាណិតចិន
 Untitled Document