សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការពង្រឹងយន្ដការគ្រប់គ្រង និងផ្ដល់សេវាសាធារណៈ ឲ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
 Untitled Document