សេចក្តីជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនទាំង ២០៥៦នាក់ ដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងចូលបម្រើការងារនៅ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
 Untitled Document