លិខិតថ្វាយព្រះពរ ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ ជិវិតលើត្បូង ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 Untitled Document