ការបំភ្លឺរបស់លោក ខ្លូត តារា ប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី២ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃ លើការចោទប្រកាន់ថា មានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច
 Untitled Document