អំពីពាក្យប្តឹងលេខ ០៧៩/១៥ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរបស់លោក អ៊ាន សាខន អនុប្រធានការិយាល័យដឹកជញ្ជូន នៃមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តសៀមរាម
 Untitled Document