សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើរលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥)
 Untitled Document