សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី មុខវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡងជ្រើសរើស ក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឆ្នាំ២០១៥
 Untitled Document