ពាក្យប្ដឹងលេខ០២៦០/១៥ លទ្ធផល នៃការប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ករណីសាលាដំបូងខេត្តព្រៃវែង ទារប្រាក់ចំនួន ៤.០០០.០០០ រៀល ដើម្បីតម្កល់ធានាមិនឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន
 Untitled Document