ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅខេត្តកំពត និងកំពង់ឆ្នាំង
 Untitled Document