ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅខេត្តប៉ៃលិន
 Untitled Document