ប្រកាសរួមស្តីពីការកែប្រែកម្រេងសេវាសាធារណៈនៃតារាង ឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ៩៩៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន
 Untitled Document