សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីភាពមិនប្រក្រតីកើតមានក្នុង ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
 Untitled Document