សេចក្តីបំភ្លឺ ស្តីពីព័ត៌មានចោទប្រកាន់ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតី មួយចំនួនក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តតួនាទីរបស់ លោក គង់ ច័ន្ទតារា
 Untitled Document