គណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងអញ្ជើញ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំស៊ីផេក (SEA-PAC) លើកទី១០ នៅទីក្រុងកូទ្បាទ្បាំពួរ
 Untitled Document