មហាសន្និបាតលើកទី៣នៃបណ្ឌិត្យសភាប្រឆាំងអំពើ ពុករលួយអន្តរជាតិ (International Anti-Corruption Academy= IACA) ថ្ងៃទី១៩ ដល់២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ នៅទីក្រុងបាគូ ប្រទេសអាហ្សែបៃហ្សង់
 Untitled Document