សន្និសីទប្រចាំតំបន់លើកទី៨ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៃគំនិតផ្តួចផ្តើមប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ ADB/OECD សម្រាប់តំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកក្រោមប្រធានបទ ៖ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងការកសាងទំនុកចិត្ត
 Untitled Document