សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៤៤ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ(ក.ជ.ប.ព) ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤
 Untitled Document