សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីកិច្ចពិគ្រោះ យោបល់រវាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង វិស័យឯកជន ស្តីអំពីកម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
 Untitled Document