សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកាបញ្ជូនជនល្មើសបន្លំចូលប្រឡងជំនួសបេក្ខជន ដទៃ ទៅតុលាការខេត្តកណ្តាល
 Untitled Document