អបអរសាទរ វិធានការលុបបំបាត់ អំពើពុករលួយក្នុងសម័យប្រឡង
 Untitled Document