សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃការចូលរួមសន្និបាតលើកទី១២ នៃរដ្ឋភាគីរបស់បណ្ឌិតសភាអន្តរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (IACA) នៅថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នាទីក្រុងវីយ៉ែន ប្រទេសអូទ្រីស។
 Untitled Document