សេចក្តីជូនដំណឹង សុំឱ្យបញ្ជូនឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល មកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ។
 Untitled Document